Potrebujete naše služby

Znalecká činnosť

Ing. Miron Mikita – ZNALEC,
0904 666 304

Znaleckú činnosť vykonávam v odbore STAVEBNÍCTVO, odvetvia Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností.

Obsahové vymedzenie znaleckých odborov a odvetví podľa Inštrukcii 12/2005 Ministerstva spravodlivosti SR:

Pozemné stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie pozemných stavieb, najmä budov, bytov, priemyselných stavieb, športovísk a pod.: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, porúch stavieb, kvality vykonaných stavebných prác, technickej deliteľnosti stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod.
Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v pozemných stavbách alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.

Odhad hodnoty nehnuteľností

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.
Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.
Podklady potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku podľa predmetu posudzovania a právneho úkonu, na ktorý sa má znalecký posudok použiť zabezpečí zadávateľ po konzultácii so znalcom.