Potrebujete naše služby

Projektovanie pozemných stavieb

Projekčnú činnosť vykonávame na základe autorizačného osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizavaných architektoch a autorizavaných stavebných inžinieroch v platnom znení v kategórií I1 – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb. V zmysle spomínaného zákona máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu na sumu 35000,- EUR.

Samozrejmosťou je zabezpečenie profesií aby klient dostal kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebný úrad, resp. realizačný projekt.

V rámci projekčnej činnosti vám ponúkame vypracovanie

architektonických štúdií, 3D modelov a vizualizácií

projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie

projektovú dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia

dokumentáciu na realizáciu stavby

farebné riešenia fasády