Potrebujete naše služby

Špecialista požiarnej ochrany 

Špecialista požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany a preventivár požiarnej ochrany obce
V zmysle zákona č. 314/2004 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, pre ústredný orgán, právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa zabezpečujeme plnenie týchto povinností:

  • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  •  spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa

Pre obce zabezpečíme ako preventivár požiarnej ochrany obce

  • organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
  • školenie kontrolných skupín obce
  • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky
  • vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci