Potrebujete naše služby

inžinierská činnosť


V rámci inžinierskej činnosti pre klienta zabezpečíme

prejednanie investičného zámeru s dotknutými orgánmi

vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia

zastupovanie investora voči tretím osobám

vykonávame stavebný dozor pri jednoduchých stavbách v prípade realizácie stavby svojpomocne

zpracovanie rozpočtovej dokumentácie, výkazu výmer a pomoc pri výbere dodávateľa stavby

vykonávame technický dozor investora (stavebný dozor) pri ostatných stavbách

v prípade potreby vieme zabezpečiť funkciu stavbyvedúceho pre konkrétnu stavbu