Potrebujete naše služby

Energetická hospodárnosť budov

Vypracovávame Energetické certifikáty na nové aj existujúce stavby (napr. pri prenájme, predaji alebo významnej obnove), čo je vlastne osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii v zmysle Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. Navrhujeme tiež finančne najoptimálnejšie riešenie, čo sa týka úspory energie a návratnosti investičných nákladov pre zrealizovanie stavebných opatrení.

Ďalej sa tiež špecializujeme na detailné vypracovanie TEPELNO-TECHNICKÉHO POSÚDENIA STAVBY ako súčasť projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ktoré je nevyhnutné podľa Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. V zmysle §4 spomínaného zákona nová budova a budova po uskutočnení významnej obnovy musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, čo je projektant povinný výpočtom doložiť k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

Ďalej sa špecializujeme na posúdenie kritických detailov (tepelných mostov), ktoré sa vyskytujú viac či menej na každej stavbe. Posúdenie softvérovým výpočtom dvojrozmerných polí teplôt a čiast. tlakov vodnej pary metódou konečných prvkov a oblasti kondenzácie, celoročnej bilancie vodnej pary s a bez vplyvu slnečnéhožiarenia. Podľa revidovanej STN 730540, v súlade s STN EN ISO 13788 a STN EN ISO 10211.

 

Ponúkame Vám vypracovanie tepelno-technických posudkov v zmysle aktuálne platných STN počítačovým softvérom Svoboda

NAŠA PROJEKČNÁ KANCELÁRIA MÁ ZAKÚPENÉ LICENCIE SOFTVÉROV:

AREA

Dvojrozmerné stacionárne vedenie tepla a vodnej pary

TEPLO

Základné tepelno – technické posúdenie stavebnej konštrukcie

ENERGIA

Hodnotenie komplexnej energetickej hospodárnosti budov

Tepelno-technický posudok vypracovaný našou projekčnou kanceláriou bude podrobne obsahovať posúdenie:

  • minimálnych tepelnoizolačných vlastností všetkých obvodových konštrukcií (tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla, teplota vnútorného povrchu a teplotnýfaktor, difúzia vodnej pary a bilancia vlhkosti)
  • kritéria minimálnej výmeny vzduchu vplyvom prirodzenej infiltrácie cez škáry budovy
  • hygienického kritéria (požiadavky na najnižšiu povrchovú teplotu)

  • energetického kritéria (výpočet spotreby tepla na vykurovanie a priemerného súčiniteľa prechodu tepla, vyhodnotenie výsledkov podľa kritérií STN 73 0540 (2002)